Churches of the Exo Mani


Ag. Nikolaos, Sotirianka, Exo Mani, Peloponesse, Greece.

Ag. Nikolaos, Sotirianka, Exo Mani, Peloponnese, Greece.

 


Photographs © Keith Laban

https://www.keithlaban.co.uk