Churches of the Exo Mani


Ag. Paraskevi, Platsa, Exo Mani, Peloponesse, Greece.

Ag. Paraskevi, Platsa, Exo Mani, Peloponnese, Greece.


Photographs © Keith Laban

https://www.keithlaban.co.uk